Протоколи обществен съвет

бдп комисия – 2023

2023/2024 ВПРЗ

2023/2024 Форми на педагогическо взаимодействие

2023/2024 Механизъм за противодействие на тормоза

2023/2024 Учебен план

Годишен план 2023-2024

2023/2024 ДГ Вълшебство стратегия

2023/2024 Квалификационен план1(1).doc2

2023/2024 Правилник за ВТР

2023/2024 Правилник за дейността на ДГ

2023/2024 Програмна система

2023/2024  Седмично разписание

ВПРЗ .

Безопасни условия на труд

ДЕТСКА ГРАДИНА Организация на УД

Етичен кодекс на работещите в Детска градина

Квалификационен план

План за дейността на педагогическия съвет

Правилник за ВТР

Правилник за дейността на ДГ

Програма за превенция на ранното напускане на образователната система в детската градина

Програма уязвими групи

Седмично разписание

Учебен план.docx

Форми на педагогическо взаимодействие

Годишен план 2022-2023