ВПРЗ .

Безопасни условия на труд

ДЕТСКА ГРАДИНА Организация на УД

Етичен кодекс на работещите в Детска градина

Квалификационен план

План за дейността на педагогическия съвет

Правилник за ВТР

Правилник за дейността на ДГ

Програма за превенция на ранното напускане на образователната система в детската градина

Програма уязвими групи

Седмично разписание

Учебен план.docx

Форми на педагогическо взаимодействие

Годишен план 2022-2023